YEARBOOK
YEARBOOK to jedyna w Polsce internetowa księga Twojej grupy, którą możesz wydrukować i oprawić. Jest tworzona w internecie przez grupę (np. uczniów, studentów lub znajomych). W prosty sposób pomaga zebrać najważniejsze wydarzenia tak, aby nigdy nie zostały zapomniane.YEARBOOK
Jak to zrobić?
Zarejestruj się lub zaloguj na stronie Yearbook.
Zaproś znajomych, z którymi będziesz współtworzyć książkę.
Załóż książkę, zapisuj historię, dodawaj wpisy i zdjęcia.
www.e-yearbook.plSłownik Filmowy Angielsko-Polski
Nowy, fachowy słownik filmowy tłumaczący profesjonalne terminy z angielskiego na polski, adresowany do ludzi pracujących w filmie, w telewizji, w laboratoriach i firmach obsługujących produkcję filmową, w dystrybucji filmów oraz do studentów filmowych.Słownik Filmowy Polsko-Angielski
Pierwszy w polskiej literaturze filmowej słownik tłumaczący fachowe terminy filmowe z polskiego na angielski.

Ponad 2500 fachowych terminów filmowych ilustrowanych kilkudziesięcioma rysunkami. Dużo wyrażeń z amerykańskiej i brytyjsiej gwary filmowej.Pojezierze Mazurskie u schyłku neolitu
Serwis Motoryzacyjny i na początku epoki brązu w świetle
Serwis Motoryzacyjny zespołów typu Ząbie-Szestno
Niniejsza praca jest skróconą wersją rozprawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem naukowym prof. UW dr hab. Ryszarda F. Mazurowskiego. Mogła ona powstać dzięki materiałom pozyskanym w trakcie realizacji programu badawczego zakładającego weryfikację i uaktualnienie stanu wiedzy na temat społeczeństw pradziejowych zasiedlających obszar Pojezierza Mazurskiego od epoki kamienia po wczesne średniowiecze.Bursztyn nie tylko nad Bałtykiem
Wystawa Bursztyn nie tylko nad Bałtykiem jest wystawą retrospektywną, która pokazuje rozwój obróbki bursztynu od wyrobów wykopaliskowych do najnowszej biżuterii XXI wieku. Dokładnie wiemy, że bursztyn przeciętnemu Polakowi kojarzy się z Bałtykiem, bo właśnie wokół niego występują najbogatsze złoża i tam skoncentrowany jest przemysł bursztynowy "od zawsze".Bursztynowy skarbiec
Koncepcja wydania historii kolekcji bursztynu z okazami flory i fauny - zebranej w latach 70. dwudziestego wieku przez zoologa Tadeusza Giecewicza dla Muzeum Ziemi - jako katalogu bogato ilustrowanego obrazem fo­to­gra­fi­cznym powstała na początku roku 2000. Książka ad­re­so­wa­na do bursztynników, ko­lek­cjo­ne­rów, mu­ze­olo­gów, pa­leo­bo­ta­ni­ków i paleoentomologów a także stu­den­tów. Może też stanowić ambitny prezent dla każdego miłośnika bursztynu. Nie powinno jej zabraknąć w sklepikach albo galeriach przy muzeach przyrodniczych obok oferowanych okazów minerałów i skał.

Wyjątkowo niska cena książki - 20 zł, była możliwa dzięki sponsorowi, którego reklamę znajdziecie Państwo na ostatniej stronie. Dla kupujących książkę powyżej 20 sztuk udzielamy rabatu w wysokości 4 zł za każdy egzemplarz. Książkę nabyć można w Oficynie Wydawniczej „SADYBA” w Warszawie przy ul. Okrężnej 64. Przy wysyłce płatność przelewem lub za zaliczeniem pocztowym.Odkrywane piękno bursztynu
Zbiory muzealne i kolekcje sztuki to gotowe obiekty dla opracowań ciekawych albumów, choć autorom czy wydawcom zależy najbardziej na jednoczesnym zawarciu w publikacji katalogów cennych zabytków. W ostatnich latach również zbiory przyrodnicze, nie tylko muzealne ale i prywatne, zaczęto katalogować w formie nie suchych spisów, ale ciekawych opracowań bogato ilustrowanych, które znajdują coraz więcej czytelników.

Oddajemy do rąk Czytelników drugi katalog dotyczący Warszawskich Zbiorów Bursztynu. Po wydanym w 2001 roku Bursztynowym skarbcu, który prezentuje kolekcje inkluzji organicznych w bursztynie, dziś ukazuje się publikacja „Odkrywane piękno bursztynu”. Nawet wprawni miłośnicy bursztynu, a na pewno początkujący twórcy wyrobów nie mieli okazji zapoznać się z bogactwem odmian, jeśli nie natrafili na tego typu kolekcje przez lata uzupełniane - w muzeach czy zbiorach prywatnych. Często na wystawach słyszymy pytanie: to też jest bursztyn?Bursztyn - skarb dawnych mórz
„Bursztyn - skarb dawnych mórz” to książka dla każdego za­in­te­re­so­wanego tematem pochodzenia, odmian i wy­ko­rzy­sta­nia bursztynu bałtyckiego. Książka napisana jest przez fa­cho­wców (pracownicy Muzeum Ziemi) w spo­sób bar­dzo przy­stę­pny i cie­ka­wy; zilustrowana pię­kny­mi fo­to­gra­fia­mi.

Książkę przetłumaczono na 4 języki:
wersja niemiecka „Bernstein - Schatz urzeitlicher Meere”,
wersja angielska „Amber - Treasure of the Ancient Seas”,
wersja włoska „Ambra - Tesoro degli antichi mari”,
wersja belgijska „Amber - Schatten uit oeroude zeeën”.
Książka do nabycia w Oficynie Wydawniczej „Sadyba” w War­sza­wie przy ulicy Okrężnej 64. Zamówienia prosimy wysyłać na adres: sadyba@sadyba.com.pl. Przy wysyłce płatność prze­le­wem lub za zaliczeniem pocztowym.Kompendium Terminologii Filmowej
Książka ta została opracowana przez praktyków: reżysera i ope­ra­tora filmowego – we współpracy z przed­sta­wi­cie­la­mi in­nych zawodów filmowych: scenografem, spe­cja­lis­ta­mi od zdjęć, dźwięku, organizacji produkcji. Kompendium jest pierwszą w Polsce próbą spisania języka fachowego filmowców i ułożenia jego terminów w formie podręcznego leksykonu. Żadne z prze­glą­dowych wydawnictw o filmie, które uka­za­ły się ostatnio, nie było poświęcone językowi praktyków.

Ambicją wydawcy jest, by książka służyła nie tylko fachowcom, którzy się tym językiem posługują, ale i mi­ło­śni­kom filmu, chcącym wiedzieć więcej o produkcji filmowej od strony pra­kty­cznej. Dlatego też staraliśmy się stworzyć zwięzłą, napisaną prostym jasnym językiem i bogato ilustrowaną książkę, dbając jednocześnie o jej wysoki poziom graficzny oraz o umiarkowaną cenę.Kontrola zanieczyszczeń powietrza
 Jerzy Warych

Celem pracy jest przybliżenie czytelnikowi jakościowych i ilościowych relacji pomiędzy aktywnością przetwórczą (przemysłową) i zanieczyszczeniem powietrza oraz przed­sta­wie­nie procesów i projektowanie aparatury (instalacji) dla zachowania bardziej bezpiecznego i zdro­wsze­go śro­do­wi­ska.

Książka poświęcona jest systemom kontroli i aparaturze usuwania zanieczyszczeń z powietrza bez­po­śre­dnio przed usunięciem ich do atmosfery (ang. tailpipe devices), jak i w małym stopniu usuwaniu zanieczyszczeń w prze­strze­niach zamkniętych.Kierunki aktywizacji działalności żeglugi śródlądowej w rejonie ujścia Odry
w warunkach integracji Polski
z Unią Europejską
 Krzysztof Woś

Praca identyfikuje czynniki ograniczające i stymulujące działalność żeglugi śródlądowej w obsłudze portów oraz przeładowni zakładowych ujścia Odry i na ich bazie wy­zna­cza możliwe kierunki jej aktywizacji. Traktując rzekę Odrę jako ogniwo łączące polski system transportu wodnego śródlądowego z systemem Wspólnoty Europejskiej, za­kre­sem pracy objęto warunki funkcjonowania żeglugi śródlądowej w krajach Unii Europejskiej i w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem rejonu ujścia Odry, a z uwagi na specyficzny charakter transportu wodnego śród­lą­do­we­go, także jego powiązania z gospodarką wodną.